Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı

maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda

oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan

KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre

en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5

(beş) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu

sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması

hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz

etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen

adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve

(d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması

yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel

bir durumu bulunmamak.

9) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

10) (9) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin

mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve

teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret

tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

11) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını

geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip

bulunmak,


HANGİ DALDA ATAMA OLACAK :

Bilişim Personeli

Pozisyon

Alınacak Personel

Sayısı

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 6

Yazılım Geliştirme Uzmanı  6

Güvenlik Uzmanı  2

Ağ Uzmanı  1


BAŞVURU ŞEKLİ TARİHİ: 

Adaylar, başvurularını 10.03.2023 ile 26.03.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen

veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan

adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli

pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir.


TIKLA: DİĞER TÜM MEMUR İLANLARI 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır