AYDIN ADNAN MENDERES İŞKUR ÜZERİNDEN YENİ DAİMİ PERSONEL ALIMI 


BAŞVURU TARİHLERİ: 06/04/2023 - 10/04/2023

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi gereğince, Üniversitemiz Ziraat

Fakültesi Dekanlığında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde

www.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) ya da ALO 170 iletişim hattı üzerinden başvuru

yapmaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü hizmet noktasından da

başvuru yapılabilir.


A. GENEL AÇIKLAMALAR ve BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk suçlarından mahkûm olmamak,

3. Eski hükümlü statüsü dışındaki işgücü taleplerine başvuru yapabilmek için; zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında

devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almamış olmak.

8. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul

etmiş sayılacaktır. (Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı

sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece

sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak

üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün (3 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

12. Başvuruda bulunan adaylar, ilanda belirtilen tüm hususları ve işyerindeki çalışma

koşullarını kabul etmiş sayılır.

13. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.


B. KURA İŞLEMİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede

yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının

(ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, (www.adu.edu.tr) bu

siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

Kura çekimi işlemi Noter Huzurunda 19/04/2023 Çarşamba Günü saat: 10:00'da ADÜ TV

üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav Ziraat

Fakültesi Dekanlığında yapılacak ve sınava ilişkin tarih ve saat Üniversitemizin internet sitesinde

ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


C. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri

Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, (www.adu.edu.tr) adaylara ayrıca

yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri

gerekmektedir.


D. SÖZLÜ SINAV İŞLEMİ

Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları

hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki

yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden

değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam

edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar

asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin

internet sitesinde ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


E. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve

teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.adu.edu.tr), adaylara

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


HANGİ DALDA ATAMA OLACAK:

Ziraat Fakültesi Dekanlığı: 11(Erkek)

Aranan Nitelikleri ;

-En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve dengi)

mezunu olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

- B, C, D veya F sınıfı sürücü belgelerinden birine

sahip olmak.

- Askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli

veya muaf olmak)

- Gece çalışması ve vardiyalı çalışmayı kabul etmek.

- İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla Efeler, Koçarlı ve

İncirliova ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek.

- Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan (açık veya

kapalı alan) bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında

çalışmaya elverişli olmak.

- Tarımsal faaliyet ile hayvan bakımı işlerinde

görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı

olmadığını ve idarenin vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmek.

Tıkla: DİĞER TÜM İLANLAR

TIKLA: TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır