SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü


SAĞLIK BAKANLIĞI 10.900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI


GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında

“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem

Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek

Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak

üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.900 kadro için 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde noter

huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması

ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca

tesis edilecektir.


Kura sonucu yerleşenlere ait bilgiler ÇKYS/İKYS/10.900 Sürekli İşçi Alımı Atamaya

Esas Bilgi Toplama Ekranı’na Bakanlığımızca aktarılmış olup;


1-Sürekli işçi asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 02-

22 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte asıl olarak yerleşmeye

hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta,

kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim

edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen

askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise

askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 22 Mayıs 2023 tarihi mesai

bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3-Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler; il sağlık müdürlükleri

bünyesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında yeterli sayıda personelin

katılımı ile kurulacak komisyonlar tarafından 23 Mayıs-01 Haziran 2023 tarihleri arasında

yapılacaktır.

4-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 22 Mart 2023 tarihinde

https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde

İstihdam Edilmek Üzere 10.900 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru

Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak

değerlendirilecektir.

5-Atamaya hak kazanan adayların atamaya esas belge kontrolüne ait bilgileri 10.900

Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na 01 Haziran 2023 tarihi saat 23.59’a

kadar il sağlık müdürlükleri tarafından girilecek olup belirtilen saatte ekran erişime

kapatılacaktır. Personel hizmetlerinden sorumlu başkanlara ekrana giriş yetkisi tanımlanmıştır.

6-Adayların başvurularına esas alınan belgeleri Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup il sağlık müdürlüklerince kişiler adına oluşturulacak özlük dosyasında muhafaza edilecektir.

7-İlgili komisyonlarca atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, il sağlık

müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.


8-10.900 Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na bilgi girişi yapılan,

ilgili komisyonlarca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde atamaya esas belgelerinin

uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması

sonucu uygun adayların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

9-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat

Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.

10- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS)

adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin

güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna

iletişim bilgilerini de ekleyecektir.

11-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, 10 gün içinde

göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

12-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden

itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık

müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.

13-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,

durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş

günü içinde göreve başlatılacaktır.

14-Göreve başlatılacak işçilerin, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde, İşkolları

Yönetmeliği’nin, “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundaki 86.10 veya 86.90

kodlarından birini içeren SGK işyeri sicil numarası üzerinden işe giriş bildirgeleri düzenlenecek

ve “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda SGK’ya bildirimleri yapılacaktır.

15-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve

başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel

yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

16-Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi

içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını

taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle

göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan

anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı

anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme

süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden

başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu

kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra

Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.


TIKLA: TÜM BELGELER VE FORMLAR

TIKLA: TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

TIKLA: DİĞER TÜM MEMUR İLANLARI

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır