Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)

Başvuru Tarihi : 19 Nisan- 3 Mayıs

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam

edilmek üzere aşağıda belirlenen;

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 53 adet boş pozisyona Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav

yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav

başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

zorunludur.

2. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022

tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

8. Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.


BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BAŞVURU TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi 19.04.2023
Başvuru Başlangıç Tarihi 19.04.2023
Son Başvuru Tarihi 03.05.2023 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 12.05.2023
Değerlendirme Sonucuna İtiraz 15.05.2023-19.05.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 24.05.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan,
eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
2. Başvuru yapacak adaylar Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN
veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile başvuru belgelerini getirecektir. ŞAHSEN veya
NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile başvurusunu yapmayan adayların başvuruları
KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel
sayfasından temin edilecektir.)
2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
3. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
4. *Adli Sicil Belgesi,
5. *SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,
6. *Yabancı Dil Belgesi (Yabancı dil puanı istenen pozisyonlara başvuran adaylar
getirecek),
7. *Askerlik Durum Belgesi,
8. *T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9. *Diploma veya Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.)
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler.
11. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi
pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden
kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
12. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle
birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi
(Islak imzalı olmalı, SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun
uyumlu olması şarttır.)
13. *Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu
Raporu vd.)
14. Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl
hastalığı olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık
kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan
adaylardan istenecektir.)
* (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2
tabloda yer alan pozisyon için KPSS 2022 sınavı KPSS (P3) puan türü dikkate alınarak başvuru
şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk
10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır.
2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve
tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte
(https://batman.edu.tr/Birimler/personel) sayfasında yayımlanacaktır
3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü
gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi
atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet
etmek zorundadır.
6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
7. Sözleşme yapmaya hak kazananlar Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
(ilçeler dâhil) çalıştırılacaklardır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylar
arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle (Programcı Unvanı Hariç) adayların isim listesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel
adresinden ilan edilecektir.
3. Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi
önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
4. İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

TIKLA  : TÜM KADROLAR VE POZİSYONLARI GÖRÜNTÜLE 


TIKLA : TÜM DİĞER MEMUR İLANLARI 


TIKLA: TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ


İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır