ADALET BAKANLIĞI TOPLAMDA 12 ADLİYE SONUCUNU DUYURDUSONUÇLARI AÇIKLANAN ADLİYELER : 


ANKARA ADLİYESİ


TEKİRDAĞ ADLİYESİ 


BİLECİK ADLİYESİ 


ŞEBİNKARAHİSAR ADLİYESİ 


İZMİR ADLİYESİ 


ÜNYE ADLİYESİ 


KIRIKHAN ADLİYESİ 


SEYDİŞEHİR ADLİYESİ 


TRABZON ADLİYESİ 


İSKENDERUN ADLİYESİ 


YALOVA ADLİYESİ 


ANADOLU ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI TÜM RESMİ SONUÇLAR VE İLERLEYİŞ NE ZAMAN OLACAK :  Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:


a) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:


Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.


Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


5 Haziran 2023 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde boy ve kilo ölçümünün bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.
b) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:


Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaklar tespit edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı sınava alınacaktır.


Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


9 Haziran 2023 Cuma günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:


Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava çağrılacaktır.
d) Zabıt kâtibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:


Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
e) Mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:


Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.


Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sözlü Sınav Tarihi:


Adaylar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
VI) Sözlü sınav konuları:


Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:


a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),


b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),


c) Genel kültür (20 puan),


d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.


İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;


1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.


2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli pozisyonlarına istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.


3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
VII) Nihai Başarı Listesi:


Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.


Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.


Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:


a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:


Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;


“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,


2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,


3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,


4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,
b) Tüm unvanlar için:


- Mal Bildirimi Formu,


- Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.
IX) Diğer Hususlar:


Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.


TIKLA: DİĞER DUYUM VE SONUÇLAR 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır