ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI
İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI


Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir.


Uzman Yardımcıları Türkiye’nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını

tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır.

Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmekte olup,

belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip

olacaklardır.


GENEL HUSUSLAR

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

• Çalışma ili İstanbul’dur.

• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa)

16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 14:30’da gerçekleştirilecektir.

• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla

değiştirebilecektir.

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.


ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim

veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası

İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri

ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Ekonometri, İstatistik, Aktüerya,

Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve

İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı

üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair

belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık

eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda

Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve

Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz

Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili

bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek

koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş

olmak,

10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi

yapacaklardır.


ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular 06 Haziran 2023 – 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin

https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG

formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen

özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 550 TL ödeyecektir. Ödeme

işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesi

üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme

kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul

edilmeyecektir.

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul

etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olacaktır.


SINAV SÜRECİ

Sınav Daveti

• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 10 Temmuz 2023

Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet

sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 14:30’da başlayacak

olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı,

soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik

numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka

hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap

makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan

bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü

kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler;

içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam

soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

▪ Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye

Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),

▪ Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak

Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk

Muhakemeleri Kanunu)

▪ Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

▪ İşletme Finans ( Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)


Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

▪ Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik

Etiği, Ticari Aritmetik)

▪ Endüstri Mühendisliği Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması,

Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik,

Ergonomi)

• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web

sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 18 Temmuz 2023 saat 17:00’a kadar ve sayfada

yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için;

sorulan soruların 1. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50’sinin(en az

20 doğru) ve 3. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve

üstü puan alınması gerekmektedir.

• Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden

ilan edilecektir.


• Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak 

erişilen form doldurularak, 05 Ağustos 2023 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek 

yapılabilecektir. 

Mülakat

• Sorulan soruların 1. bölümden en az %50’sini, 2. bölümden en az %50’sini ve 3. bölümden en az %50’sini

doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak 

üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan 

adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Adayların yazılı sınavda gösterdikleri başarı durumuna göre 

mülakat kontenjanı için planlanan sayının altında veya üzerinde aday mülakata davet edilebilecektir.

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet 

sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında 

getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine 

www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya 

üzerinde aday istihdam edilebilecektir.


TIKLA: DİĞER TÜM İLANLAR


TIKLA: TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır