Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI
24 TEMMUZ- 31 TEMMUZ 2023 


Kurumumuz pozisyonlarında (İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek

üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”

uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25

(yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli)

personel alınacaktır.


TIKLA : TÜM KADRO VE POZİSYONLAR 


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvurular 24/07/2023 tarihinde başlayıp 31/07/2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma

Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını

kullanarak gerçekleştireceklerdir.

c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için

başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI

a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS

puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan

sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Kurumun

internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir.

Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek

Personeli pozisyonu için;

1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara

ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10

(on)’dur.

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

b) Mühendis, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;

1) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren

temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10

(on)’dur.

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli

pasaportu ile kabul edilecektir.

b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve

aygıtlar ile alınmayacaktır.

c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve

gerekli görülen diğer hususlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara

duyurulacaktır.

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt

sistemi kullanılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 16 Ağustos - 18 Ağustos

2023 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu İstanbul Yerleşkesi,

Yarımburgaz, Nükleer Araştırma ve Eğitim Yolu D:10, 34303 Küçükçekmece/İstanbul” adresinde

yapılacaktır.

b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü

sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların

aritmetik ortalaması başarı puanıdır.

c) Giriş sınavı sonucu;

1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen

pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı

kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden

altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit

olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet tarihi önce olan, bunun

da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.


TIKLA : TÜM KADRO VE POZSİYONLAR 
TIKLA : SÖZLÜ MÜLAKAT KİTABI 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır