Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI

Başvuru : 18 Eylül- 2 Ekim 


1. GENEL BİLGİLER:

Jandarma Genel Komutanlığına 6.612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200

sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 6.940 sözleşmeli

uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular 18 Eylül 2023 – 02 Ekim 2023 tarihleri arasında internet üzerinden

yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş

branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve

www.kamuilan. ailevecalisma.gov.tr (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet

sitelerinde yayımlanacak olan; 2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş

Temini” kılavuzunda belirtilmiştir.


2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2024 yılı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Adaylar 2022-2023 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı

olmayan adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2022-2023 yılına ait KPSS puanının 50

ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH

yapabileceklerdir.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01

Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş

olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta

iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev

yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80

(seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül

2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi

ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri

içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01

Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak

1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur”

kararlı nitelik belgesi almış olmak,

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu

vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği

Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru

kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu

çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir

sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle

çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış

olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış

olmak,

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30)

günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir

cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

m.Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile

basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye

kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın

veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya

şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve

alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz,

emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm

olmamak,

n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,

fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci

maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile

bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve

halen çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya

görmüyor olmak,

ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs

kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş

bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve

dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar

verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru

kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.


3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi;

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Beytepe / Çankaya / ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr


TIKLA : TÜM RESMİ PDF LİNKİ 

TIKLA : BAŞVURU LİNKİ 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır