SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI


BAŞVURU TARİHİ : 2-12 MAYIS 2024 


TIKLA : TÜM KADRO VE DETAYLAR 


TIKLA : BAŞVURU SAYFASI LİNK DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden

karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’ nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü

sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda

pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4

(dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. (Başvuru tarihleri 17.04.2024 – 26.04.2024 olan

Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilana yapılan mevcut başvurular hak kaybına sebebiyet

verilmemesi açısından saklı kalacaktır.)I- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3,
Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon
için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
bulunmamak,
5) Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olmak,
7) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8) Son başvuru tarihi (12/05/2024) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
9) İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden
önce olmak,
10) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak
çalışmıyor olmak,
11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
12) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapan adayların tüm başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan
başvurular geçersiz sayılacaktır.
13)Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.


II- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

1) Adaylar, müracaatlarını 02/05/2024 tarihinde başlayarak 12/05/2024 tarihlerinde saat
23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi
Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti" ve "Kariyer Kapısı"
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların
şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle
kabul edilmeyecektir.III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1) Başkanlığımız tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını
taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle her pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere pozisyon sayısı kadar asil ve 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

IV-DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…”
hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. Kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında,
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
2) Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
3) Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
4) İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Başkanlık web sayfasında
yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır