ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
YENİ 139 KADRO AÇILDI 


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemize 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.BAŞVURU TARİHİ : 15/05/2024 - 29/05/2024 


TIKLA : TÜM KADRO VE DETAYLAR 


TIKLA : BAŞVURU SAYFASI LİNK 


I-GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak,

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler." hükmüne uygun olması.

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin

amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma

(gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli

bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

8. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince

kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların

hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer

alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi

bir sağlık sorununun bulunmaması. Ayrıca iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli

bulunmamak (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü devlet hastanesinden “Özel Güvenlik Görevlisi olur”

ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

11. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm

başvurular geçersiz sayılacaktır.

12. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların

ataması yapılmayacaktır.

13. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından

kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

15. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel,

birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir.

16. İlanımızın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır.

17. Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esasların; Ek madde 3’de “Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer

değişikliği yapılamaz.” hükmü yer aldığından söz konusu personelin kurumlar arası yer değişikliği hakkı

bulunmamaktadır.

II-ÖZEL ŞARTLAR

1. Hijyen sertifikasının Milli Eğitim Bakanlığından alınmış olması ve e-devlet üzerinden alınacak barkodlu belgenin sisteme

yüklenmesi gerekmektedir.

Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:

1. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler,

hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik

temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini

yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini

yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine

konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri,

tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu

birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.

2. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (kadın lavaboları ve diğer temizlik bakım işlerinde) görev

yapacaktır.

3. Birimlerimizde erkek personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile

bedensel güç gerektirecek alanlarda) görev yapacaktır.

Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:

1. Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,

2. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem

sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri yapmak,

3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak

hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak ve temizlemek,

4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek

mensubuna yardım etmek

6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin

kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,

7. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,

8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,

9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,

10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,

11. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1. Başvuru işlemleri 15/05/2024 –29/05/2024 tarihleri arasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak

yapılacak olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular hakkında işlem yürütülmeyecektir.

2. Eğitim durumu lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web

servisleri aracılığı ile sisteme yüklenecektir.

3. Eğitim durumu ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların diplomalarını ilan başvuru sistemine yüklemeleri

gerekmektedir. (İlan başvuru sistemine yüklenen diplomaların okunaklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru

geçersiz sayılacaktır. Diplomaların tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda

başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.)

4. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda

belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl

ve yedeklerin listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlardan hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek diğer

pozisyonlar için 2 katı kadar yedek belirlenecektir.

3. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak

belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

4. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine

göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. Asıl kazanan adayın atanmak üzere başvuru yapmaması, işe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmemesi

veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek kazanan adaylar sırası ile çağırılacaktır.

6. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında

(http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tel: 0 (312) 212 60 41 Dahili

2059 veya 2039BAŞVURU TARİHİ : 15/05/2024 - 29/05/2024 


TIKLA : TÜM KADRO VE DETAYLAR 


TIKLA : BAŞVURU SAYFASI LİNK 

İlişkili Haberler

BYBigi Yıldızı

Turkiye

info@example.com

+012 345 67890

Faydalı Linkler
Hızlı Linkler

© Bilgi Yıldızı Her Hakkı saklıdır